INTRODUKTION

7

 

Samhälleliga spänningar och destruktiva konflikter

Många av dagens samhällsfrågor präglas av komplexitet där givna svar är en omöjlighet. Människors samhälleliga engagemang har förändrats och så även möjligheterna att frambringa makt. Makten finns idag överallt och ingenstans. Förtroendet för myndigheter och politiker minskar och förväntningarna på delaktighet ökar samtidigt som den formaliserade politiska maktordningen till stor del fortsätter att sluta sig och arbeta traditionellt. Detta sätter press på den representativa demokratins representativitet och legitimitet, vilket skapar såväl samhälleliga destruktiva konflikter som stress och konflikter internt inom de offentliga organisationerna. Sammantaget innebär detta en stor utmaning för demokratin och samhällets sociala hållbarhet.

En annan verklighet är möjlig

Det aktuella samhälleliga landskapet ställer krav på förändring för att vi tillsammans ska lyckas hantera spänningar, förebygga destruktiva konflikter och möta utmaningar på ett socialt hållbart sätt. Vi tror det är viktigt att hitta nya tanke- och arbetssätt som inkluderar människor, fördelar makt och stärker den representativa demokratins representativitet och legitimitet. Genom inkluderande och medskapande dialoger kan olika perspektiv mötas och brytas mot varandra samtidigt som tillit och respekt för olikhet skapas och bibehålls. Kritik som initialt har upplevts som kontraproduktiv blir istället en tillgång. Sådana processer leder till att relationerna mellan de olika aktörerna stärks, att förtroendet för myndigheter och politiker ökar och att det skapas bättre beslutsunderlag. Detta möjliggör samverkan och gemensamt ansvarstagande.

VAD KAN DIALOGUES BIDRA MED?

Dialogues arbetar främst med att stödja offentliga aktörer i hanteringen av spänningar som uppstår runt komplexa och konfliktfyllda frågor. Vi arbetar med dialog och medling utifrån ett inkluderande förhållningssätt för att förvandla spänning, motstånd och konflikt till en konstruktiv kraft. Vi betraktar det som nödvändigt att arbeta med polariteten, som ständigt uppstår i samband med en specifik fråga, genom att synliggöra motsatta perspektiv och få dem att komma i dialog med varandra. ”Besvärligt” motstånd betraktar vi inte som hinder, utan som värdefulla visdomar. Vi stärker tjänstepersoner och politiker i att skapa och behålla legitimitet, främja relationer med olika aktörer, samt bygga förtroende och tillit.

 

 

dialogues.se

facebook.com/dialogues.facilitation

martin.sande@dialogues.se

bernard.leroux@dialogues.se

emilia.rozsa@dialogues.se

Copyright © Dialogues 2018. All rights reserved. Photo copyright © Laban Dalgren. All rights reserved.