Vi vill se ett samhälle där alla tar ansvar och tillsammans skapar en bättre framtid för våra barn.

Vision

Vår vision är att demokratin ska utvecklas och användas som en motor för att skapa ett resilient och socialt hållbart samhälle. Vi vill se att vår demokrati inbegriper att de som berörs av en viktig fråga inkluderas i problemformuleringarna och beslutsprocesserna i högre omfattning. Vi vill se ett samhälle där spänning, motstånd och konflikt inte undviks, utan betraktas som en katalysator för nödvändig förändring. Vi vill se ett samhälle där alla tar ansvar och tillsammans skapar en bättre framtid för våra barn. Vi vill se ett samhälle som präglas av ömsesidigt förtroende, kreativt medskapande, robusta relationer och en djup respekt för miljön som möjliggör vårt liv på jorden.

VÄRDEGRUND

Dialogues arbete bygger på en stark tro på människors förmåga att hitta sätt att hantera även de mest komplexa utmaningarna tillsammans. Vi accepterar att spänning, motstånd och konflikt är en naturlig del av livet och vi tror dessutom att det är centrala katalysatorer för att skapa nödvändiga förändringar. Vi tror på dialogens förmåga att underbygga bättre beslut, bygga relationer, skapa förtroende, hantera spänningar och förebygga destruktiva konflikter.

 

Organisation

Dialogues AB (svb) är ett icke-vinstutdelande bolag som grundades år 2015. Vi är tydliga i vår övertygelse att arbetet för ett hållbart och demokratiskt samhälle inte behöver vara en jakt på egen vinst. Vi använder därför all vinst för att bygga ut vår verksamhet och för att stödja grupper ideellt. Vårt bolag består idag av tre personer och vi har låga overheadkostnader. Vi arbetar aktivt i nätverk och samarbetar med andra organisationer och associerade konsulter och ser det som ett framgångsrikt sätt att skapa mervärde för dem som anlitar oss.

TEAMET

MARTIN SANDE

Martin Sande är medgrundare till Dialogues och arbetar med allt som rör dialoger. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dialogprocesser i samband med komplexa och spänningsfyllda samhällsfrågor. I rollen som facilitator uppskattas han för sin energi, sitt fokus och sin särskilda förmåga att hjälpa grupper att möta komplexa frågor med mod, nyfikenhet och respekt. Martin hjälper grupper att skapa resultat bortom det som ansågs möjligt. Han har bland annat genomfört en medskapande dialog som ledde till nya samrådsformer för romsk inkludering i Göteborg, Linköping och Luleå. Martin har tillsammans med Dr. Andy Williamsson skrivit boken From arrogance to intimacy – A handbook for active democracies, samt bidragit till fler skrifter i samarbete med SKL. Martin har tidigare arbetat som konsult med fokus på dialog och medskapande förändringsarbete bland annat inom Preera. Han är utbildad civilekonom och är dessutom utbildad inom dialog, processledning, facilitering och konflikthantering.

BERNARD LE ROUX

Bernard le Roux är medgrundare till Dialogues och arbetar med allt som rör dialoger och medling. Han har lång erfarenhet av att arbeta med dels dialogprocesser i samband med spännings- och konfliktfyllda samhällsfrågor, dels medling i många olika kontexter, såsom familjemedling, affärsmedling, arbetsplatsmedling, medling vid brott och samhällsmedling. Bernard har i samarbete med SKL bidragit till flera skrifter och han har dessutom skrivit en handledning för dialog i komplexa frågor och konflikter som används bland annat i Colombia. Därutöver har han bidragit till flera böcker om transformativ medling. Bernard har tidigare arbetat inom Göteborgs stad och byggt upp både en brottsmedlingsverksamhet och en verksamhet för att hantera komplexa samhällsfrågor genom dialog. Han har även arbetat med konflikthantering, medling och utbildning i Kapstaden och Köpenhamn. Bernard är utbildad inom ekonomi och juridik och är dessutom utbildad lärare. Utöver detta är han utbildad inom dialog och processledning, samt medling och konflikthantering.

EMILIA RÓZSA

Emilia Rózsas roll inom Dialogues är att tillämpa psykologisk kunskap inom ramen för arbetet med 
komplexa och konfliktfyllda frågor. Emilia bistår i arbetet med dialog, medling, utbildning och handledning med särskilt fokus på att utforma skriftligt utbildnings- och handledningsmaterial. Hon har tidigare arbetat dels med samtal och facilitering, dels med sociala frågor. Utbildningsinsatser, svåra samtal,
konflikthantering, attitydförändrande arbete, samt att skapa motivation och engagemang har
 varit centralt inom dessa arbeten. Emilia har särskilt erfarenhet av att arbeta förebyggande mot människohandel och med att stimulera unga människors engagemang i demokrati- och samhällsfrågor. Hon har bland annat arbetat på Världskulturmuseet, Individuell Människohjälp, Nätverket mot Trafficking och Nätverket Tromb. Därutöver har hon erfarenhet av projektledning och
samordning, samt av konstnärligt arbete inom foto, design och teater. Emilia har en beteendevetenskaplig utbildning med inriktning på psykologi, sociologi och kriminologi med särskilt fokus på medling.

dialogues.se

facebook.com/dialogues.facilitation

martin.sande@dialogues.se

bernard.leroux@dialogues.se

emilia.rozsa@dialogues.se

Copyright © Dialogues 2018. All rights reserved. Photo copyright © Laban Dalgren. All rights reserved.