DIALOG FUNGERAR ÄVEN NÄR DET STORMAR

7

VI HANTERAR KOMPLEXITET, SPÄNNING OCH KONFLIKT

Dialogues arbetar främst med att stödja offentliga aktörer i hanteringen av spänningar som uppstår runt komplexa och konfliktfyllda frågor. Vi arbetar med dialog och medling utifrån ett inkluderande förhållningssätt för att förvandla spänning, motstånd och konflikt till en konstruktiv kraft. Vi betraktar det som nödvändigt att arbeta med polariteten, som ständigt uppstår i samband med en specifik fråga, genom att synliggöra motsatta perspektiv och få dem att komma i dialog med varandra. ”Besvärligt” motstånd betraktar vi inte som hinder, utan som värdefulla visdomar. Vi stärker tjänstepersoner och politiker i att skapa och behålla legitimitet, främja relationer med olika aktörer, samt bygga förtroende och tillit. Vi samarbetar nära Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att stötta lokala aktörer att hantera spänningar och konflikter rörande komplexa frågor såsom integration, trygghet, rasism och skolnedläggningar.

Dialogdesign

Vi utformar och leder strategiska arbeten med dialogprocesser, särskilt då det gäller komplexa och spänningsfyllda samhällsfrågor. Vi har utvecklat många olika kontextanpassade modeller som syftar till att guida processen snarare än att bestämma den. Vi inspireras mycket av Design Thinking i utvecklandet av våra modeller.

FACILITERING

Vi faciliterar samtal mellan individer och mellan grupper, särskilt svåra samtal som präglas av spänning. Facilitatorns uppgift är att underlätta samtalen som de inblandade personerna behöver ha. I det arbetet är det viktigt att bygga och upprätthålla ett tryggt forum där deltagarna vågar uttrycka sina tankar, känslor och behov.

MEDLING

Vi medlar i konflikter inom och mellan grupper, samt i interpersonella konflikter. Medlarens uppgift är att möjliggöra och underlätta de svåra samtal som konfliktparterna behöver ha för att hantera sin konflikt. Det är av största vikt att medlaren bygger och upprätthåller ett tryggt forum där konfliktparterna vågar uttrycka sina tankar, känslor och behov.

UTBILDNING

Vi utbildar i dialogdesign, facilitering, konflikthantering och medling. Vi delar med oss de arbetssätt vi använder, samt tankar och modeller som inspirerar oss.

HANDLEDNING

Vi handleder personer som utformar och leder dialogprocesser, samt personer som står inför en utmaning såsom att facilitera ett samtal eller delta i svåra samtal.

INSPIRATION

Vi vill inspirera och motivera grupper att hantera komplexa samhällsfrågor och samhälleliga konflikter på ett konstruktivt sätt med hjälp av dialog.

ERFARENHETER

Dialogdesign, facilitering och medling

Dialogues har lett dialogdesignarbeten samt faciliterat samtal i många olika kommuner som har stått inför komplexa och konfliktfyllda utmaningar. Vi har även genomfört otaliga punktinsatser som neutrala facilitatorer i samband med särskilt svåra och konfliktfyllda samtal i många olika kontexter. Dessutom har vi stor erfarenhet av att medla i många olika typer av konflikter på både makro- och mikronivå; vi har medlat i interpersonella konflikter, i arbetsplatskonflikter och i större samhällskonflikter där företag, tjänstepersoner, politiker och medborgare har varit parter.

 

Utbildning, handledning och inspiration

Dialogues har på uppdrag av SKL genomfört utbildningar för politiker och tjänstepersoner från mer än 130 kommuner. Utbildningarna har fokuserat på dialogdesign, facilitering och konflikthantering som ett sätt att hantera komplexa samhällsfrågor och konflikter. Utöver detta har Dialogues arbetat med en mängd olika kommuner, både nationellt och internationellt, för att utbilda politiker, tjänstepersoner och personer från civilsamhället i dialog, facilitering och konflikthantering – ofta med koppling till specifika problemområden. Vi har även handlett en mängd olika dialogarbetsgrupper och specifika individer inom offentlig sektor för att stötta och stärka dem i rollen som exempelvis dialogdesigners och facilitatorer. Dessutom föreläser vi ofta i olika forum för att inspirera människor att använda en inkluderande och medskapande dialog i arbetet med komplexa och konfliktfyllda frågor.

Läs mer om teamets erfarenheter. 

EXEMPEL PÅ TIDIGARE ERFARENHETER

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) – utbildat tjänstepersoner och politiker från mer än 130 kommuner
 • SKL International och colombianska regeringen – utbildning i dialog och konflikthantering för politiker, tjänstepersoner, ledare från civilsamhället, universitetsdocenter och regeringsrepresentanter
 • Göteborgs Stad – en lång dialogprocess med invånare, företag, stadens och regionens representanter, samt politiker, rörande planering av stadslinbanan
 • Stockholms Stad – dialogprocess om trygghet i Enskede-Årsta-Vantör
 • Ale kommun – dialog rörande Agenda 2030
 • Falköpings kommun – en dialogprocess om inkludering och utbildning
 • Region Halland – facilitering som syftar till att öka tydlighet och förmåga att hantera spänning och konfliktfyllda avväganden
 • Svenljunga kommun – en lång dialogprocess med kommunpolitiker, tjänstepersoner och invånare rörande skolnedläggningar
 • Kristinehamns kommun – intern dialog mellan tjänstepersoner, chefer och politiker rörande trygghet och segregation
 • Chemetall, BASF – intern medling och konflikthantering
 • Göteborgs Tingsrätt – medling av verkställighets- och arvstvister
 • Göteborgs Universitet: Arbetsvetenskap, Globala Studier, Juridiska institutionen, Pedagogen, Institutionen för socialt arbete – Föreläsningar kring dialog, medling, konflikthantering och komplexa samhällsfrågor för studenter
 • Chalmers Tekniska Högskola: Challenge Lab – Föreläsningar kring dialog, medling, konflikthantering och komplexa samhällsfrågor för internationella studenter och doktorander

ATT ARBETA MED DIALOGUES

Vill ni ha en checklista där allt är förutsägbart eller en snabb problemlösning som inte varar över tid ska ni inte arbeta med oss. Om ni däremot är beredda att gå in i en lärandeprocess, att utmana er själva och att utforska det svåra och komplexa tillsammans kan ni arbeta med oss. Fokus riktas mot lärande och reflektion – tillsammans. Vi arbetar nämligen inte för våra uppdragsgivare, vi arbetar med dem. Även om vi har mycket erfarenhet kan vi inte leverera några enkla svar. Alla utmaningar är unika och vi är lyhörda inför den lokala kontexten. Våra processer är oförutsägbara samtidigt som vi är trygga att leda och handleda även när det är svårt. Dialogues kan utgöra ett tryggt och stabilt stöd som gör det möjligt att ta sig igenom spännings- och konfliktfyllda utmaningar på ett konstruktivt sätt tillsammans. Vi arbetar över hela Sverige och i viss mån även internationellt.

dialogues.se

facebook.com/dialogues.facilitation

martin.sande@dialogues.se

bernard.leroux@dialogues.se

emilia.rozsa@dialogues.se

Copyright © Dialogues 2018. All rights reserved. Photo copyright © Emilia Rózsa. All rights reserved.