Förvandla

spänning och konflikt

till en positiv kraft

"Dialog är ett samtal med en mittpunkt och inga sidor"

William Isaacs

"Dialog skapar ett tryggt rum där det som behöver sägas kan bli sagt"

Myrna Lewis

“It is proposed that a form of free dialogue may well be one of the most effective ways of investigating the crisis which faces society, and indeed the whole of human nature and consciousness today.”

David Bohm

Vårt fokus: transformation av spänning och konflikt kring komplexa problem 

Det finns ofta spänning och konflikt i samband med komplexa problem. Dessa problem skiljer sig från tekniska (komplicerade) problem som kan hanteras av experter som följer beprovade metoder.

Läs mer om komplexa problem de konflikter de präglas av här.

Dialogues är ett litet, mobilt, icke-vinstutdelande bolag. Vi samarbetar med andra för att tillsammans hitta sätt att hantera och spänningen kring komplexa samhällsfrågor.

Läs mer om oss, våra partners, våra kunder och vår erfarenhet

Problemet med komplexa problem

Samhället är ett komplext levande system. Många samhällsproblem är komplexa. De består av en mängd olika perspektiv på vad problemet handlar om, involverar många inblandade aktörer och ofta flera beslutsnivåer. De är oförutsebara och dynamiska. De påverkas av och påverkar andra problem. Det finns inga recept för att hantera komplexa problem och det är svårt att planera i förväg hur de ska hanteras. 

Komplexa problem hanteras bäst genom att involvera alla berörda parter. Samverkan krävs – och i dagens samhälle är samverkan inte något som sker av sig själv. Att hantera ett komplext problem kräver en särskild dialog och dialogledare eller medlare med särskild kompetens och förhållningssätt.

Spänning, motstånd och konflikt

Komplexa problem präglas ofta av spänning, motstånd och konflikt. De flesta konflikter trappas upp om de inte tas hand om. Allt eftersom individer och grupper upplever att de inte hörs, Inte tas på allvar eller är marginaliserade på något sätt, kommer temperaturen att stiga. 

När ett komplext problem innehåller spänning blir den svårare att hantera. Spänning och konflikt är dock enbart symptom. De visar oss att förändring behövs inom ett system, en organisation eller i en relation. Konflikt kan vara en katalysator för förändring och transformation om de hanteras på rätt sätt. 

Problemet ligger i hur vi tänker

Samhället har alltid varit komplext. Ingen del av samhället fins isolerad från andra delar. Dessutom är samhället kopplat till naturen och till ekonomin – både komplexa system i sig. Problemt är att vi tror att vi kan kontrollera den här komplexiteten genom att dela upp den i delar. Vi tror att vi kan lösa samhällsproblem genom att placera dem i fack och ta hand om dem var för sig. Vi skapar en falsk känsla av kontroll. Medan vi klarar av att bygga broar eller skyskrapor och reparera komplicerade maskiner på detta sättet, kan vi aldrig bygga ett hållbart samhälle eller lösa samhällsproblem med samma logik. Vi behöver ändra vårt fragmenterat sätt att tänka. En väldesignat och väl genomfört dialog kan ge oss en bättre förståelse för komplexa problem och hjälpa oss att förebygga skadliga konflikter som leder till ännu mer fragmentering. 

Hur vi kan hjälpa

Ni vill inkludera medborgare och andra intressenter i beslutsprocesser?
Men hur gör ni för att det kommer att fungera i det representativa demokratiska systemet?

Vi kan hjälpa er med att skapa en strategi för inkludering och medskapande beslut. 

Läs mer

Ni behöver inspiration eller vill att en grupp ska utveckla ett gemensamt förståelse för dialog, komplexitet, konflikt, delaktighet eller samverkan

Vill ni anordna ett seminarium eller en workshop? Behöver ni en talare?

Läs mer

Du planerar ett möte eller samtal som du anar kommer att vara besvärligt
Hur kommer du att planera detta möte och vilken sorts facilitering behövs?

Behöver du coachning eller stöd, hjälp med att designa mötet, klarhet gällande facilitering eller kontakt med en kvalificerad och erfaren facilitator? 

Läs mer

Ni behöver digitala verktyg för att berika och utöka era dialoger och för att göra dem mer effektiva
Hur  ska ni kombinera teknologi och fysiska möten på ett effektivt och meningsfult sätt?

Vi kan hjälpa er med en plattform som är specialutvecklat för stora dialoger

Läs mer

Du måste hantera spänning eller konflikt som har uppstått

Hur kommer du att hantera den? Vad kommer du att göra för att förhindra att spänning utvecklar till en destruktiv konflikt? Hur kan du ta vara på dess potential? Behöver ni en medlare, personligt stöd eller enbart råd om hur ni kan tänka och vad ni kan göra? 

Läs mer

Ni vill utbilda er personal i facilitering, dialogdesign eller konflikthantering. Eller kanske vill du själv lära dig mer om dessa ämnen? 

Behöver ni/du en kurs eller utbildning som gör det möjligt att bättre hantera komplexa samhällsfrågor och konflikter?

Läs mer

Grundtankar i vårt arbetssätt

Spänning, motstånd och konflikt

Spänning, motstånd och konflikt är tecken på att ett system behöver förändras

Spänning ökar när en individ eller grupp känner sig exkluderad, inte hörd, marginaliserad eller ignorerad 

När ett komplext problem hanteras som om det var ett enkelt eller komplicerat problem, finns det stor risk att spänningen ökar 

Konflikt är som eld. Den kan förstöra – även döda. Eld driver dock våra maskiner och ger oss ljus och värme. Hur vi hanterar och använder den gör skillnaden

Samtal om djupliggande konflikt behöver en neutral medlare för att förhindra att den fastnar 

Dialog

Vårt sätt att tänka leder till fragmentering. Det leder i sin tur till polarisering. Dialog kan hjälpa oss att komma till en plats bortom fragmenterat tänkande 

Att hantera komplexa problem kräver samverkan mellan alla berörda parter. Dialog är ett sätt att möjliggöra samverkan.

Frågan är inte om dialog behövs men snarare vilken typ av dialog kommer att göra en skillnad i en viss situation

Dialog kräver att vi lämna våra bestämda positioner 

Vi måste skilja mellan konsultation och information på den ena sidan och dialog på den andra 

På webbsidan

Skicka oss ett meddelande

Bolagsinformation